Byggeprosessen banner utkast

Se hvorfor det lønner seg å
bruke Brick i ditt byggeprosjekt...

Har du byggebehov?

Det lønner seg å snakke med oss så tidlig som mulig i prosessen

Vi finner ut hva du egentlig trenger

Vi passer på lommeboka di

Vi forhandler og kontraherer for deg

Vi sørger for gjennomføring av byggingen

– så du kan sove godt om natta

Når du er klar til å ta over

– til avtalt pris, tid og kvalitet

Vi fullfører

– helt til alle feil og mangler er korrigert

Vi gjør byggeprosessen trygg og enkel for deg – Byggeprosessen i 7 steg

Byggeprosessen

1. Prosjektutvikling / ide

Det er her i denne fasen grepet tas om prosjektet. Dette kan være alt fra en ideutveksling til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt med tilhørende tidlige grovkalkyler. Dette for å kunne vurdere om prosjektet skal videreføres.

 

Eksempel på sentrale faktorer som kan vurderes i denne fase:

I denne fasen kan for eksempel lokalisering og tomteevaluering være sentralt.
Det å velge den riktige tomten er avgjørende i beslutningsprosessen. Parametre som geografisk lokalisering, tomtepris, arbeidskraft, tilgjengelighet, infrastruktur, avgifter osv kapitaliseres og gir byggherren et nyttig beslutnings verktøy for sitt valg av riktig tomt.

 

I denne fasen kan det også være sentralt å kunne vurdere om en leietager kan tilpasses med sine krav og ønsker i prosjektet.
Vi tar da for oss leietagers ønsker og kravspekk. Dette implementeres i prosjektet og kalkyler blir utarbeidet. Prosjektet evalueres med henblikk på inntjening og tiltakshavers krav til forrentning i forhold til investert kapital.

Vi er aktive i prosjektutviklingsfasen

Forprosjekt er nøkkelen til et optimalt prosjekt. Her utvikles dokumentene som beskriver prosjektets funksjon og omfang.

Et styrings verktøy som benyttes i gjennomføringsfasen.


Samarbeid med brukere/ansatte/nøkkelpersoner og eksterne resurser legger føringer inn i forprosjektet.


Myndighets parametere transformeres, slik at prosjektet blir tilpasset dette, eventuelt dispensasjoner kartlegges og vurderes.


Vår faglige kvalitetssikring av prosjektet vurderer blant annet de økonomisk og teknisk investeringene. Her utfører vi nytte/kost vurderinger for de ulike valg som skal tas i forprosjektet. Dette som et nyttig beslutnings verktøy for tiltakshaver.


 Det evalueres og etableres hovedtidsplan, økonomiske rammer, myndighetskrav og kvalitetsnivå.


Gjennomføringen er sikret!!

Tilbud

Vi beslutter entreprisemodell og utarbeider tilbuds tilbudsforespørsler. Prosjektet og markedet evalueres og vi foreslår valg av entreprisemodell.


Nybygg og ombyggingsprosjekter blir vurdert ut i fra individuelle betingelser. Marked og tidspunkt vil også være utslagsgivende.


Presise kriterier gir korrekte priser.


De aktuelle entreprisene blir priset av flere entreprenører. En sterkt forankret konkurransementalitet i byggebransjen nyttegjøres, slik at man får gode og riktige priser.


Tilbudsdokumentet som er tilpasset den aktuelle entreprisemodellen utvikles.

Engasjere entreprenør

Markedskunnskap og gode tilbuds-dokumenter gir et godt grunnlag for å finne den riktige entreprenøren.


Evaluering av de ulike tilbud ut i fra tilbudsbesvarelse og avklaringsmøter gir oss muligheten til å kapitalisere de enkelte tilbud slik at de blir sammenlignbare og et godt utgangspunkt for eventuelt videre forhandlinger.


Sentrale faktorer er: Kompetanse, Kapasitet, Pris, Referanseprosjekter, Soliditet og gjennomføringsevne.


Det er meget viktig med tilbud fra flere ”sultne” entreprenører – for å få det riktige tilbudet.

5. Gjennomføring

Prosjektering og gjennomføring går hånd i hånd. Omfanget av vårt engasjement avgjøres av entreprisemodellen. Vårt verktøy er kontrollrutiner og jevnlig rapportering.


Kvalitetssikringen innbefatter myndighetskontakt, prosjektadministrasjonsrutiner, kvalitetssikringsrutiner av de aktuelle firmaer i prosjektet.


Byggesaken skal gjennomføres i henhold til SHA, byggeforskrifter, funksjonskrav etc. Byggherren får oppfølging/rapportering på økonomi og fremdrift.


Vår fremste jobb er å ivareta byggherrens interesser og sikre gjennomføringen i henhold til avtalt forprosjekt.

6. Overtakelse

Overtakelsen er en viktig og kritisk fase av prosjektet. Ofte skjer overtakelsen i fase med at tiltakshaver skal flytte inn i bygget og stress faktoren er betydelig. Dette er derfor en krevende prosess i en vanskelig fase av prosjektet.


Detaljer spiller en viktig rolle. Vi mener at bygget ikke er ferdig før alle mangler er utbedret. Vi gjennomfører og følger opp kontrollbefaringer i forbindelse med overtakelse forretningen og garantibefaringene i garantiperioden.


 Under befaringene utarbeides protokoller for mangler og ansvarsfirmaer utpekes for de ulike mangler. Vi følger opp utbedringsarbeidet, rapporterer og purrer de enkelte punkter.


Vi forestår også innhenting av myndighetsgodkjenninger for å kunne ta bygget i bruk.


 Vi har også fokus på FDV Materialet (Forvaltning, Drift, Vedlikehold) slik at dette blir utarbeidet av den enkelte entreprenør og satt i system.

7. Garanti periode

I garantiperioden er det viktig å oppdag alle synlige og skjulte feil og mangler før reklamasjonstiden er utløpt.


Det er her også viktig å ha kunnskap i forhold til eventuelle rettslige skritt som må tas i denne fasen før frister går ut og entreprenører blir “fristilt”. Denne kompetansen sitter Brick på.


I løpet av denne perioden evalueres prosjektet og erfaringene benyttes til senere byggeprosesser.
 

Kontakt oss for spørsmål og samtaler om ditt prosjekt

Kontakt Brick